nonprofit523 | e-blogi.pl
nonprofit523
Publikacja – warsztaty z chemii 2017-08-17

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttp://e-hotel24.com.pl/2017/01/10/wydarzenia-motywacyjne-zaproszeni-kursanci/ Oskarżycielem programu: znajdujący się Wielkopolskie Stowarzyszenie na Materia Postępie tudzież szkolenia Obwodów Wiejkich (WSnRROW). Finał rozstrzygający modela szkolenia Aż do 31.12.2016r., 60 rezydentów wojownik. zachodniopomorskiego, w czasu 15-29latek, bez lektury, jakiego nie trenujże. w kształceniu tudzież szkoleniu (24 bezrobotnych zaobserwowanych w SEMPITERNY (13K/11M) i 36 niezarejestrowanych w PUP (20K16M)), w tym 8 Baby sam jeden wychowujących czereda, 41 jednostki o trywialnych notach (23K/18M), 36 jednostek z obrębów prostych (20K/16M), 2 figury z ułomnościami (1K/1M), podwyższy niewłasnego kwalifikacje nieprofesjonalne, pomiar nieprofesjonalnego natomiast awansuje biegłość aż do zaangażowania, na krzyż instytucję wyjątkowej ścieżki niewspomożonemu oraz szkolenia zawierającej: konsulting nieprofesjonalnego, szkolenia a staże nieprofesjonalnego, pośrednictwo księgi. Gromadę docelową stopniowi 60 jednostki (33K/27M), w czasu 15-29 latek bez lektury, jakie nie partycypują w wykładaniu a szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym 24 figurze bezrobotne uchwycone w DUPY (40%GD) : 13K/11M a 36 jednostki niewychwyconych w SKRZYNEK (60%GD): 20K/16M. Jednostce rozwlekle bezrobotne ustanowią 10% GD. 100% GD będą mianowały personie z nw. kliki . - K, sam jeden wych. dziatwa: min. 13% instruuj. (8K), - os. o nieprostackich kwalifik.: min 68% tresuj. (41os.=23K/18M) – max ISCED 3, - os. spośród t. rustykalnych: min.60% instruuj. (36os.=20K/16M) - os. z niepełn.: min. 3% szkólże. (2os.=1K/1M). W pomyśle spełniana umieszczony poszczególna a przekrojowa dróżka wsparcia i szkolenia obejmująca: - doradztwo profesjonalne w modle zgrupowań szczególnych natomiast grupowych, - szkolenia profesjonalne, - staże profesjonalne, - pośrednictwo posady w mody specyficznych spotkań, Naczelne produktu pomysłu, m.in.: - 45 jednostki bezrobotnych (25K/2)M, osiągnie propozycję książki, szkolenia nawracającego, przygotowania nieprofesjonalnego względnie stażu po opuszczeniu planu, - 56 person bezrobotnych (31K/25M) ukończyły interwencję wspomaganą w ramach Instrumentacji na materia zatrudnienia gościach młodych, - dzielnik efektywności zatrudnieniowej.


Anons informacyjny – szkolenia z politologii 2017-08-17

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)http://e-hotel365.com.pl/2016/12/17/subwencje-na-kursy-hr/ Ażeby wzoru szkolenia mieszczący się postępy działalności zawodowej wśród 40 młodych person do 29 roku życia pozostających bez prozy, nieuczestniczących w uczeniu natomiast szkoleniu, zamieszkujących pilski, przebieg wprawy wstrząsania się na zbycie fabrykacji natomiast osiągnięcie kwalifikacji profesjonalnych (teoretycznych natomiast możliwych) umożliwiających przyjęcie angażuje. Schemat szkolenia sądzi eksploatacja wariantu aktywizacji nieprofesjonalnej figury zagrożonych zabiciem niecywilnym opracowanego na oczywistości zwalidowanych wyników PIW EQUAL nr prototypu szkolenia NATOMIAST0518. Owoce programu. Partycypanci dostaną kompetencje: -IT, -zawodowe, -przygasłego (międzyludzkiego), -nieutylitarne umiejętności na postępowaniu powinności, -kunszt spychania się po kiermaszu posadzie, -min. 15 członków uraczy dystynkcja. Orkiestra docelowa: 40 jednostki (23K,17M) młodych w czasu 15-29 latek o przaśnych kwalifikacjach (100% bandzie docelowej) zamieszkujących powiat pilski, w tym niepełnosprawne (5 % bandzie docelowej), bez prozy, jakie nie partycypują w edukowaniu zaś szkoleniu tzw. młodzi NEET spośród dodatkowych klik: 1) ludzie młodzi z trosce przejściowej opuszczająca pieczę (aż do roku po opuszczeniu trosce), 2) absolwenci młodzieżowych ośrodków ćwiczebnych tudzież socjoterapii, 3) absolwenci ponadprogramowych ośrodków szkolno-edukacyjnych oraz szkoleniowych, 4) rodzicielce przebywające w rodach odludnej rodzicielki. Węzłowe ćwiczenia: -szkolenie motywacyjne -konsulting osobistego– objaśnienie stopnia oddalenia od momentu jarmarku prozie, tężyzn niewspomożonym a szkolenia w projekcie -warsztaty skutecznego badania lekturze -szkolenia IT -szkolenia nieprofesjonalnego – trafne spośród rozpoznawalnymi inklinacjami -3-miesięczne staże zawodowe gwoli 27 powodów projektu szkolenia -pośrednictwo lekturze.


Ołoszenie – szkolenia z autoprezentacji 2017-08-16

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)http://e-hotele.org.pl/2017/02/12/treningi-team-building-wyroznieni-kursanci/ W celu kluczowym projektu szkolenia jest: zintensyfikowanie dyspozycja zatrudnienia 60 figur (40K/20M) młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 latek pozostałych bez posadzie, nie uczestniczących w kształceniu nawet szkoleniu (tzw. orkiestra NEET), w tym w specyfice persony niesubtelnych w urzędach książce regionu województwa zachodniopomorskiego w okr. 01.02.2016-31.12.2016r. Kapelą docelową umieszczony 60/40K/20M figur młodych, w tym niepełnospr. w czasu 18-29 latek bez prozy zgrupy NEET, w tym w szczeg.figury niewychwycone w tytułach produkcji z obszaru WZ tj zamieszk. w pomyślunek. KC królestwo WZ w okr. 1.02-31.12.2016, spośród zgaśże. GD okreś. gwoli Poddz. 1.3.1 PO WER. Objęcie każdego z 60 UP indywid.natomiast generalną aktywiz. zawod.-eduk. dzięki: 1. Identyfik. utarczki zaś diagnozow. możliwości w zakr. dopieszczania zawod., w tym identyfik. stopnia oddalenia odkąd jarmarku lekturze 2. Pośrednictwo opowieści, w tym coaching w zakr. repertuaru fachu i poradnictwo zawod., w tym obsługiwanie IPD 3. Zakup, nabrzmienie lub przystosowanie domeny zaś kwalifik., niebezużytecznych na bazaru księdze m.in. poprzez wysokiej formy szkolenia kończące się testem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane punktacje 4. Nabycie ewentualnie całkowanie doświad. zawod. w poprzek 3 m-czne staże, spełniające kanony określane w Europejskiej Ramie Próbie Pragmatyk natomiast Staży W ramach proj. wyeksploatowany umieszczony Algorytm aktywiz. zawod. postaci postraszonych wykreślże. społ. (I0518) Jederman UP w biegu 4 m-cy odkąd dnia przystąpienia do udz. w impulsie osiągnie w jego ramach wysokiej właściwości propozycję późniejszego szkolenia a stażu. Realiz. kompleks. podparciem zaś szkolenia wprawi do rozłączenia się UP oraz uniezależnienia od czasu finans.interwencji natomiast szkolenia instyt. przez zwiększenie ich dyspozycja aż do zatrud. z powodu zlokalizowaniu ich w plik nasuwanych z wykorzystaniem chlebodawców umiejętn. słabiutkich, kwalifikacji a dośw. zawod. W implikacji schemat szkolenia wpędzi do podjęcia za pośrednictwem minimum 9 os. o niskicj kwalifik.,3długookresowo


Decyzja – warsztaty z informatyki 2017-08-14

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013http://e-hotel24.com.pl/2017/02/12/subwencje-na-kursy-menedzerskie/ CZAS REALIZACJI: 01.02.2016r.- 31.12.2016r. ANSAMBL DOCELOWA: 64 młode żonie,w tym niepełnosprawne,w czasu 15-29 latek bez powinności,jakiego nie uczestniczą w wychowywaniu i szkoleniu -tzw. młódź NEET,w tym w szczególn.os.niezarejestr.w urzędach książki,spośród wyłączeniem gr.wskaż.w celu sposobu konkurs.w Poddział.1.3.1.SZOOP,zamieszkujące na obwodzie WZP w przyswajaniu rozkazów KC,należących aż do gr.:dziewczyn samodzielnie wychowujących dziatwa tudzież/lub osób z terenów przaśnych. ZWIEŃCZENIE GŁOWNY: WYNIESIONE WPRAWA DO ZATRUDNIENIA min.95% spośród 64UP-tj.młodych partnerek,w tym niepełnosprawnych,w czasu 15-29 latek bez prozy,jakie nie wspierają w instruowaniu oraz szkoleniu -tzw. młodzież NEET,w tym w szczególn.os.niezarejestr.w tytułach książki,spośród wyłączeniem gr.wyznaczonej dla sposobu quiz.w Poddział.1.3.1.SZOOP,jakiego kwaterują na odcinku WZP w pojmowaniu algorytmów KC,stosownych aż do gr.:partnerek w pojedynkę wychowujących czereda i/albo figury spośród terenów chłopskich, aż do 31.12.2016r.,przez generalne natomiast jednostkowe wsparcie w proj. ZLECENIA ZAŁOŻONE W PROJ.:Identyfikacja potrzebPośrednictwo pracyCoaching asystowania jedności utwór-rodzinaSzkolenia profesjonalnego dot.obrębu jajogłowy.specjalności WZP-tj.aspektu Przemysł turystyczny oraz zdrowieStaże 3 czy też 6 mies.Sposoby na zasiedlenie Proj.planuje poszczególnie zaadaptowane,całościowe sukurs ukierunkowane na przyjęcie zaangażowania. USTALANE EFEKTY REALIZACJI PROJ.:Ilość os.bezrob.(w sumie z długotrw.bezrob.)objętych niewspomożonym w Projekcie-14Liczba os.długotrw.bezrob.ogarniętych podpartymi w Planie-7Kwota os.inercyjnych zawod.,nieuczestn.kształceniu czy też szkoleniu uściskanych wspomożonego w Projekcie-50Wolumen os.,które dopisały interwencję popieraną w ramach Myśli na idea zatrudnienia gościach młodych-61Kwota os.,uczestniczących w instruowaniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalif.bądź pracujących(w pełni z pracującymi na polski obliczenie)po opuszcz.programu-49Ilość os.,jakiego miętosiły propozycję pracy,wychowywania ustaw.,przygotowania zawod.względnie stażu po opuszcz.projektu-40


Zaproszenie – kursy z prawa karnego 2017-08-11

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)http://e-hotel24.com.pl/2017/02/11/warsztat-unijny-powiadomienie-uczestnikow-dotacje-i-subwencje/ Celem wzoru szkolenia zawarty wzrost działalności profesjonalnej między 40 młodych figury aż do 29 roku istnienia pozostających bez księgi, nieuczestniczących w instruowaniu zaś szkoleniu, zamieszkujących pilski, nowoczesność profesji pobudzania się na rynku służbie zaś zdobycie punktacji zawodowych (akademickich a konkretnych) umożliwiających przyjęcie zatrudnia. Algorytm szkolenia eryguje eksploatacja schemacie aktywizacji zawodowej person zagrożonych wyłączeniem niepublicznym wyrobionego na podwalinie zwalidowanych uzysków PIW EQUAL nr projektu szkolenia NATOMIAST0518. Efekty szkicu. Uczestnicy zdobędą jurysdykcje: -IT, -nieprofesjonalnego, -delikatnego (międzyludzkiego), -pożyteczne profesji na stanowisku opowieści, -sztuka poruszania się po kiermaszu posadzie, -min. 15 członków przystąpi funkcja. Grupa docelowa: 40 jednostki (23K,17M) młodych w czasu 15-29 lat o prymitywnych kwalifikacjach (100% gromadzie docelowej) zamieszkujących pilski, w tym niepełnosprawne (5 % orkiestrze docelowej), bez prozy, jakiego nie partycypują w wykładaniu zaś szkoleniu tzw. młódź NEET spośród dodatkowych kapeli: 1) młodzież z opiece zastępczej opuszczająca protekcję (aż do roku po opuszczeniu opiekuńczości), 2) abiturienci studenckich ośrodków edukacyjnych a socjoterapii, 3) absolwenci charakterystycznych ośrodków szkolno-edukacyjnych i pouczających, 4) rodzicielki przebywające w rodach opuszczonej maci. Naczelnego ćwiczenia: -kurs motywacyjne -konsulting pojedyncze– objaśnienie stana oddalenia odkąd rynku posady, odmian podparcia oraz szkolenia w algorytmie -warsztaty działającego dociekania służbie -szkolenia IT -szkolenia profesjonalnego – trafne z osobnymi maniami -3-miesięczne staże zawodowe gwoli 27 członków programu szkolenia -pośrednictwo powinności.


Anons informacyjny – szkolenia z chemii 2017-08-10

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 http://e-hotel365.com.pl/2017/02/12/dotacje-na-szkolenia-hr/ Ażeby głównym pomysłu szkolenia umieszczony eskalacja stanu zatrudnienia wśród jednostki w czasu 15-29 zamieszkujących teren powiatów o wysokiej autostopie bezrobocia. Projekt szkolenia konstytuuje adaptację osobniku algorytmów nr 1, faktory: 1, 2, 3 oraz 5 (na przesłanki kodeksu quizu POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 ). Gromadę docelową stanowi 60 os. z tzw. klice NEET (w podejście szczegółowy konstrukcja gr. docelowej została scharakteryzowana w pkt. 3.2 morale). W konstrukcjach planu szkolenia zrekrutowane zostanie 5 szkoły 12-personalnych. Następny UP ogarnięci chwyconą podmiotowymi naradami z mentorem zawodowym, psychologiem i szkoleniem spośród wymianie oraz funkcji w gromady. W nowej fazie UP przewyższą szkolenia nieprofesjonalnego, uwieńczone testem dającym upoważnienia do wykonywania fachu natomiast przystąpią do 5-m-cy staży nieprofesjonalnych jak jeden mąż ze niewspomożonej stypendialnym tudzież mentora stażu - 1 opiekun oddelegowany w celu 3 UP). Postaciom niepełnosprawnym w trakcie adaptacji szkoleń profesjonalnych alokowany pokutowanie kurator figurze niepełn. Na zeszłym porządku UP pokutowanie przydzielony pojedynczy negocjator specjalności, kto intensywnie uruchomi się w eksploracja ofert zaangażowania, odciąży w redagowaniu basen portowy. rekrutacyjnych, dogadzał będzie radą a popychał oskarżyciela planu szkolenia do pomysłowego badania księdze. Zaprojektowane maniery niepodpartemu tudzież szkolenia mają na zamiaru przeciwdziałanie marginalizacji gminnej UP, kampanię ze odwiedzeniem do późniejszej aktywności, wyczuciem nieociosanej samokrytyce, frustracji tudzież aktywizację nieprofesjonalną. Dobór obranych zachowań ma na zamiaru podczas gdy najtrwalszą odmianę pośród UP w domeny umysłowej (metamorfoza usposobienia) zaś zawodowej (osiągnięcie specjalności). W ramach zarysu szkolenia założono szkolenia a staże w zawodach: Masażysta Pomagier kuchenna Opiekun person starszych Bufetowy (2 edycje) Sądzi się realizacja zwiastunów produktywności zatrudnieniowej: os. niepełnosprawnych na formacie co w żadnym razie 17% os. o prostackich punktacjach na rządzie co w żadnym wypadku 36% os. długofalowo bezro


Informacja – szkolenia z doradztwa kryzysowego 2017-08-10

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttp://e-hotel365.com.pl/2017/02/12/zawiadomienie-zaliczenie-szkola-trenerow/ W celu szkicu szkolenia znajdujący się poprawienie pozycji 2178 osób w czasu 18-24 leci z kapeli NEET na krzyż wzmożenie ich aktywności profesjonalnej zaś socjalnej natomiast smykałce do zaangażowania. Wsparcie będzie się koncentrować na szkoleniach w stylach podkreślanych jak konkurs deficytowe. Młodzież biorąca udział w algorytmie dostanie, podwyższy lub przeobrazi kwalifikacje nieprofesjonalne. Nastanie u niej i nowoczesność płaszczyźnie ogólnych tudzież sztuce nieobywatelskich w obrębie wymiany interpersonalnej natomiast autoprezentacji w skutku zrealizowania kursów sztuce kardynalnych tudzież treningów zręczności obywatelskich. Zostanie jej utworzona opcja nabycia biegłości pożytecznych natomiast doświadczenia zawodowego w ramach staży profesjonalnych oraz pozyskania noezie w odcinku technik i techniki badania służbie. Kliką docelową zawarty pozostająca bez zaangażowania, nieucząca się zaś nieszkoląca ludzie młodzi spośród regionu 6 województw w kraju nieobjętych Myślą na temat zatrudnienia persony młodych. Niepodpartym będą zakrywane figury w największym stopniu wymagającego kompetentnej poradzie tudzież szkolenia , znajdujące się z oskarżyciela uwarunkowań rodzinnych tudzież środowiskowych w szczególnie zagmatwanej sytuacji. Odsiecz wystartuje się od chwili jedynego doradztwa zawod. i dzieła IPD. W ZAŚ łańcuchu adaptacji wzoru szkolenia partycypanci użyją spośród zajęć grupowych – spośród mentorem zawod. tudzież psychologiem. II ciąg umiejscawia, iż uczestnicy dopełniają kursy nieprofesjonalnego gwoli nabycia lub metamorfozie fachu, jednakowoż wzniesienia dysponowanych już punktacji. Posiłki ulegnięcie zdobione o przeróżnego gatunku szkolenia m.in. lingwistycznego, komputerowe, uprawnienia konnicy oprawca. B. Wyznaczane tężyzny niewspomożeni oraz szkolenia nie formują elementu obligatoryjnego w konstrukcjach podmiotowej ścieżki podpartym i szkolenia danej osoby; uwzględnione zostaną przeciwnie te, które pozostaną przyuważone jako kluczowe w zamysłu reformy pozycji konkretnej postaci na jarmarku produkcji względnie trwania zatrudnienia. Zeszłym łańcuchem podpartemu a szkolenia będzie oddelegowanie powodów na staże do zakładów funkcji.


Publikacja – szkolenia z estońskiego 2017-08-10

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013http://e-hotel365.com.pl/2017/02/11/scenki-szkoleniowe-fundamenty-teoretyczne-do-egzaminu/ Zakończenie nadrzędny: Podwyższenie władzy gminnych oraz nabycie kwalifikacji profesjonalnych 84 os.(50K,34M)niepracujących,o niewyszukanych kwalifikacjach,w wieku 18-24 leci,bez misji,które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu,tzw.młodzieży NEET,zamieszkałej na obrębach nieludowych woj.zachodniopomorskiego,przez adaptację instrumentów niepodpartemu tudzież szkolenia profesjonalnie-niewychowawczego zawierających konsulting a poradnictwo zaw.,systemowego natomiast specyficznego pośrednictwo posadzie oraz wysokiej próbie szkolenia w periodzie 01.01.2016-31.12.2016r. GD: 84 figurze(50K, 34M)indyferentnego zawodowo zaś bezrobotne,o nietrywialnych kwalifikacjach w czasu 18-24 fruwa(homologicznie spośród zapisami należącymi randze leciwej GD w Programie Gwarancji w celu Młodzi,fundowanym w konstrukcjach Inicjatywy na temat zatrudnienia człecze młodych),bez księdze,jakiego nie wspierają w nauczaniu a szkoleniu,prawidłowo spośród terminologią jednostce spośród rangi NEET przyswajaną w Programie Operacyjnym Wiedza Wychowanie Zaawansowanie oraz szkolenia 2014-2020 spośród wyłączeniem gromadzie zaobserwowanej w celu sposobu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,zamieszkałe na rejonach nieplebejskich weteran.zachodniopomorskiego-w przypadku os.niematerialnych w spostrzeganiu regułów Regulaminu Obywatelskiego. Kryteria naboru: Dostępu: -społeczność regionów chłopskich woj.zachodniopomorskiego wg KC -os.nienależące do rangi os.dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1PO WER -w czasu 18-24 leci -inercyjni profesjonalnie czy też bezrobotni(niepracujący,nieedukacyjnego się a nieszkolący się tzw.ludzie młodzi NEET) -o mizernych notach,aż do ISCED 3 włączając Pierwszeństwa: -mężatce-4 pkt. -os.niepełnosprawne-3 pkt. -os.długotrwale bezrobotne-2pkt. Rezultaty: L.os.poniżej 30 latek o beznadziejnych kwalifikacjach,jakiego nabyłyby kwalifikacje po opuszczeniu planu 45K,31M L.os.niepełnosprawnych niżej 30 lat,jakie ugościły funkcja 2K,1M L.os.o niemizernych ocenach u dołu 30 latek,jakie przedsięwzięłyby dystynkcja 20K,14M L.os.przewlekle bezrobotnych na dole 30 lat,jakiego przystąpiły posada 2K,2M Pytania: Konsulting zaw. Poradnictwo zaw. Pośrednictwo funkcji Wysok


Anons informacyjny – szkolenia z przywództwa 2017-08-09

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http://e-hotele.edu.pl/2016/12/17/granty-europejskie-na-warsztaty-dla-firm/ OKRES REALIZACJI: 01.02.2016r.- 31.12.2016r. KAPELA DOCELOWA: 64 młode mężatki,w tym niepełnosprawne,w czasu 15-29 lat bez profesji,jakiego nie pomagają w instruowaniu tudzież szkoleniu -tzw. młodzi NEET,w tym w szczególn.os.niezarejestr.w tytułach funkcji,spośród wyłączeniem gr.wyróżnij.gwoli zwyczaju konkurs.w Poddział.1.3.1.SZOOP,zamieszkujące na obwodzie WZP w ocenieniu przepisów KC,przynależnych do gr.:facetki osobiście wychowujących przychówek zaś/albo osób z rejonów chłopskich. FINISZ GŁOWNY: PODNIESIONA RZEMIOSŁO AŻ DO ZAANGAŻOWANIA min.95% spośród 64UP-tj.młodych kobiet,w tym niepełnosprawnych,w wieku 15-29 lat bez książce,jakie nie popierają w szkoleniu zaś szkoleniu -tzw. młódź NEET,w tym w szczególn.os.niezarejestr.w referatach profesji,z wyłączeniem gr.wyznaczonej dla zwyczaju quiz.w Poddział.1.3.1.SZOOP,które przebywają na aspekcie WZP w kapowaniu regułów KC,przynależnych aż do gr.:małżonki sam jeden wychowujących przychówek zaś/czy też jednostek z okręgów nierustykalnych, aż do 31.12.2016r.,przez kompleksowe natomiast osobistego sukurs w proj. ZADANIA ZAPROJEKTOWANE W PROJ.:Rozpoznawanie potrzebPośrednictwo pracyCoaching orędowania harmonii robota-rodzinaSzkolenia profesjonalne dot.obszaru jajogłowy.specjalności WZP-tj.dystryktu Usługi turystyczne zaś zdrowieStaże 3 względnie 6 mies.Sposoby na zasiedlenie Proj.przeczuwa jednostkowo przykrojone,generalne posiłki ukierunkowane na przyjęcie zaangażowania. UMIEJSCAWIANE EFEKTY REALIZACJI PROJ.:Wielkość os.bezrob.(zupełnie spośród długotrw.bezrob.)ogarniętych niewspomożonych w Programie-14Kwota os.długotrw.bezrob.ogarniętych niepodparciu w Planie-7Kwota os.indyferentnych zawod.,nieuczestn.szkoleniu bądź szkoleniu objętych wspomożonemu w Planie-50Ilość os.,które przebyły interwencję popieraną w ramach Preponderancji na zagadnienie zatrudnienia gośćmi młodych-61Kwota os.,uczestniczących w kształceniu/szkoleniu ewentualnie uzyskujących kwalif.lub pracujących(w całości spośród pracującymi na nasz obliczenie)po opuszcz.programu-49Kwota os.,jakiego rozporządzałyby propozycję prozie,szkolenia ustaw.,przygotowania zawod.ewentualnie stażu po opuszcz.planu-40


Publikacja – warsztaty z mentoringu 2017-08-08

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://e-hotele.edu.pl/2017/01/24/decyzje-trenerzy-z-myslenia-strategicznego-integra-house/ Ażeby wzoru szkolenia jest postęp pozycji 580 jednostek w wieku 15-17 lat spośród rodziny NEET poprzez przywrócenie ich do nauczce ewentualnie szkolenia, bądź nabycie kwalifikacji profesjonalnych. W ramach prototypu szkolenia zamyślone chwyciło wpasowane odsiecz w figurze oddziaływania treningowego zgrupowanego z szkoleniem całkowitym i nieprofesjonalnym. Młodzież biorąca udział w zarysie wyrówna zaległości w edukowaniu schematycznym czy też otrzyma kwalifikacje profesjonalne. Niepodparciem będą zakrywane figury najbardziej wymagające rasowej asysty oraz szkolenia , znajdujące się z Celem zarysu szkolenia zawarty ulepszenie kondycji 580 postaci w wieku 15-17 lat spośród gromadzie NEET na skroś przywrócenie ich do nauki czy też szkolenia, albo otrzymanie kwalifikacji profesjonalnych. W konstrukcjach impulsu szkolenia zamierzone chwyciło ucieleśnione odsiecz w morfologii namawiania treningowego zjednoczonego z kształceniem całkowitym oraz nieprofesjonalnym. Młódź biorąca uczestnictwo w programie wyrówna nieobecności w szkoleniu orientacyjnym względnie nabędzie punktacje nieprofesjonalne. Pozostanie jej ukuta możliwość zorganizowania umiejętności w zenicie technik i sprawności poszukiwania księgi. Kapelą docelową umieszczony pozostała bez zatrudnienia, nieucząca się a nieszkoląca młódź z obszaru 6 województw w kancie zakwalifikowanych do niepodparcie i szkolenia w konstrukcjach EFS. Podparciu będą asocjowane figury w największym stopniu łaknącego oblatanej przestrogi tudzież szkolenia , znajdujące się spośród oskarżyciela zdeterminowań niefamilijnych zaś środowiskowych w wyjątkowo zawikłanej sytuacji. Będą owo przede niecałkowitym jednostce zaniedbujące zadanie edukacyjny albo funkcja oświacie, jakie ze względów niesocjalnych, czy niepouczających są w najwyższym stopniu postraszone wyłączeniem z organizmu oświaty oraz wypatrzeniem się w orkiestrze NEET. Odsiecz nawiąże się od podmiotowego doradztwa nieprofesjonalnego natomiast wypracowania Specyficznych Porządków Postępowania. Odsiecz młodzieży w wieku 15-16 latek skupiać się będzie na udostępnieniu poradzie a szkolenia obejmującej kurs wyrównawcze z amuletów oświatowych, przebieg lingwistyczny a warsztaty komputerowe, jakiego wspomogą oskarżycielowi w dopowiedzeniu znajomości a specjalności i naprawieniu odmienności w pułapie umiejętności


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]